تبدیل شدن به یک شهروند ترکی

Category: ProTURKEY Intro2 Published on 06 February 2012
Written by ProTURKEY Hits: 189

joomla3

 

بر اساس ماده ۴۶ قانون ۵۹۰۱ شرایط شهروندی ترکیه که در تاریخ ۱۸/۰۹/۲۰۱۸ میلادی مصادف با ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ هجری شمسی در روزنامه رسمی ترکیه مندرج شد کسانی که در ترکیه اقدام به خرید ملک به ارزش حداقل ۲۵۰۰۰۰ دلار نمایند و یا حداقل بمدت ۳ سال اقدام به خرید و سرمایهگذاری اوراق بهادار به ارزش حداقل ۵۰۰۰۰۰ دلار نمایند ، میتوانند حق اخذ شهروندی ترکیه را بدست آورند

 


حداقلبهایخریداملاکومستغلاتدرترکیهدرراستایاخذحقتابعیتکشورازسطح 1 میلیوندلارآمریکابه 250 هزاردلارکاهشیافت

 

 

 

whatsapp